Other Languages:

Scottish Gaelic
Gàdhlig


Spoken in: Scotland
Girls' Names
Scottish Form(s)
Boys' Names
Czech Form(s)
Aigneas Alasdair
Alastrìona, Leacsaidh Anndra
Aileas, Allasan  
  Searlas
  Crìsdean
  Domhnall*
Anna Daibhidh
   
Barabal Eideard
Beitiris Eòghann*
Fionnghuala Frang
Brìdghe  
Seàrlaid  
Caitrìona Seòras, Seòrsa; Deòrsa
Sìle Gearald
Cairistìona, Ciorstan Griogair
Sorcha* Eanraig
Doilidh, Diorbhail* Iosag
Ealasaid, Iseabail; Isbeal; Iosbail Seumas
Eamag, Aimili  
  Iain
Eubha, Beathag* Eòsaph
Frangag  
Giorsal*  
Eilidh Labhrainn
   
Seonaid, Sìne Luthais
  Lùc, Lùcas
  Marcas, Marc
Sìleas* Màrtainn
  Mata
Lìleas, Lilidh Mìcheal
  Nicol, Neacal
Liùsaidh Pàl
  Peadar; Peadailt; Peadail
Maighread Filip
Marta  
Mairì Ridseard
  Raibeart
   
   
  Sim
Raonaid* Steafan
Ròs  
Beathag* Tòmas; Tàmhas
   
Siùsaidh  
   
Uilleam
Saichairi, Sgaire*
 

HOME

FAQ